Konica Minolta Holdings

Rank: 68
2016 Rank78
Employeesn/a
Revenue:$833,618,627
R&D Spend:n/a
Fiscal year ending:03-31-17
Click here to see all 100


Big 100 Mini Logo Key Personnel: Shoei Yamana, president & CEO; Senior Executive Officers: Jun Haraguchi, Tsukasa Wakashima, Kunihiro Koshizuka, Ken Osuga, Seiji Hatano, Shingo Asai, Toyotsugu Itoh, Noriyasu Kuzuhara, Kiyotaka Fujii; Executive Officers: Kazuyoshi Hata, Hiroyuki Suzuki, Akira Tai, Ikuo Nakagawa, Yuji Ichimura, Toshimitsu Taiko, Atsuo Takemoto, Masafumi Uchida, Hajime Takei, Richard Taylor, Takaji Ito, Toshiya Eguchi, Koji Sugie, Tetsuya Matsueda;

JP TOWER, 2-7-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-7015
Japan